top of page
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů nezbytných pro vyřízení objednávky: jméno a příjmení, adresa bydliště, e­mail, telefonní číslo a doručovací adresa, popřípadě fakturační adresa, odlišuje-­li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 
Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu (pokud tuto možnost výslovně nevyloučí). Souhlas nebo jeho odepření se zpracováním osobních údajů není podmínkou, která by znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží Kupujícímu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-­li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je­-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhověli Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího ochranu osobních údajů přímo.
Požádá-­li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci obsahu a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího. Souhlasy dle obou předcházejících vět může Kupující kdykoli odvolat. Vyloučení odpovědnosti fit-body24.com vznikl ve snaze pomoct jeho čtenářům se zdravějším stylem života. Představujeme zde praktická řešení, která ale nejsou zárukou úspěchu pro každého jedince. Nedoporučuje se proto bezvýhradně používat zde představená řešení, je navíc vhodné veškeré rady ověřovat, analyzovat a srovnávat s jinými publikacemi.
Názory zveřejněné uživateli portálu (v komentářích a podobně) nejsou vždy shodné s naším názorem. Děláme vše pro to, aby reklamující se subjekty na našem portálu byly věrohodné a transparentní, ale za jejich činy neneseme odpovědnost.
bottom of page